تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - خشم مردم از حامیان جنبش اموی ادامه دارد

خبرهای رسیده حاکی است که اهانت فرقه معاند موسوی نسبت به مقدسات مردم چنان مردم را خشمگین کرده است که پایگاههای مختلف جنبش اموی مورد هجوم مردم مومن قرار گرفته است که رسانه های فرقه سبز آنها را به لباس شخصی ها نسبت می دهند در حالی که در حقیقت نشانه خشم مردم عادی و مومن نسبت به حامیان و ووابستگان جنبش سبز موسوی است . یکی از این پایگاهها دفتر یوسف صانعی است که از حامیان اصلی موسوی در انتخابات و پس از انتخابات بود تصاویر زیر مربوط به حمله مردم کرمان به دفتر صانعی در این شهر است