تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - این هم از راهپیمایی موسوی چی ها یا جنبش سبز ( دجال ) در روز قدس