تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - معرفی شخصیتهای شاخص گروهک موسوی ( فرقه خضراء )

۱- محمد خاتمی ( رهبر فرقه )

 

 ۲- میرحسین موسوی ( رییس جمهور فرقه )

 

۳- حسینعلی منتظری ( مرشد فرقه )

 

 ۴-حسین موسوی تبریزی ( اعضای فعال فرقه )

۵-  محمد موسوی خویینی ها ( اعضای فعال فرقه )

 

۶- یوسف صانعی ( مرجعیت فرقه )

۷-رسول منتجب نیا ( اعضای فعال فرقه )

۸- علی اکبر محتشمی  پور ( اعضای فعال فرقه )