تبلیغات
آقای خاتمی از خدا پروا کن - پذیرایی جانانه ملت از شیخ اصلاحات آقای کروبی در نمایشگاه مطبوعات تهران ( دیروز جمعه 1 آبان 88))

این هم وحشت آقای کروبی

متاسفانه خشم مردم افزوده می شود و ترس کروبی بیشتر

و محافظ کروبی در آخر مجبور به اسلحه کشیدن روی ملت می شود

 

در پایان یک سوال مطرح می کنم . چرا آقای کروبی مورد نفرت شدید واقع شد ؟ آیا بهتر نیست این پیرمرد ساده لوح این قدر قدرت طلب نباشد و به فکر آخرت خود باشد و این همه تشنج را در کشور به وجود نیاورد ؟ به خاطر هوس این پیرمردهای قدرت طلب است که خون افراد بیگناه در جریان اغتشاش ریخته شد .